Beste prijs garantie

Algemene voorwaarden


 

Algemene voorwaarden Quality Heating

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. 1.     Quality Heating: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Zetter 36, 1521CW te Wormerveer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61219274.
 2. 2.     Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Quality Heating een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. 3.     Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. 4.     Overeenkomst: iedere tussen Quality Heating en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst (waaronder begrepen kan zijn de overeenkomst als bedoeld in lid 5 van dit artikel), waarmee Quality Heating zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of advisering.
 5. 5.     Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Quality Heating en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Quality Heating en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door Quality Heating geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Quality Heating op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 6. 6.     Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Quality Heating aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, vloerverwarmingsmatten, -folie, thermostaten, isolatiemateriaal en relais.
 7. 7.     Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 8. 8.     Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten. Lees meer over retourneren.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. 1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Quality Heating en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. 2.     De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. 3.     Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. 4.     Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. 1.     Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Quality Heating vrijblijvend.
 2. 2.     De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Quality Heating dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. 3.     De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Quality Heating dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. 4.     De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Quality Heating, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Quality Heating anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webshop van Quality Heating wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Quality Heating bevestigd.
 5. 5.     Een samengestelde prijsopgave verplicht Quality Heating niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. 6.     Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. 1.     Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. 2.     De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Quality Heating aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Quality Heating. Zo spoedig mogelijk nadat Quality Heating in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Quality Heating de ontbinding per e-mail bevestigen.
 3. 3.     Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen.
 4. 4.     Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Quality Heating retourneren. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen, is Quality Heating gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 5. 5.     Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door Quality Heating is bevestigd.
 6. 6.     Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 7. 7.     Quality Heating zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Quality Heating zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 5. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. 1.     een koop betreffende:

a)   de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals voor de wederpartij op maat gemaakte vloerverwarmingsfolie;

b)  de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, zoals in geval dat de producten zijn gemonteerd of geplaatst zonder dat deze zonder beschadiging kunnen worden gedemonteerd of verwijderd. 

 1. 2.     een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 6. |  TERMIJNEN EN DERDEN

 1. 1.     Quality Heating spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Quality Heating vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Quality Heating treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Quality Heating schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij zij Quality Heating een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. 2.     Uitvoerings- en leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Quality Heating alle voor de levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen.
 3. 3.     Producten worden door Quality Heating niet geïnstalleerd, gemonteerd of geplaatst. Quality Heating kan daartoe derden aan de wederpartij voordragen dan wel deze werkzaamheden uitbesteden aan derden. Quality Heating is onder geen omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van de hier bedoelde derden.

ARTIKEL 7. |  LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. 1.     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. 2.     Partijen kunnen overeenkomen dat de levering van de producten gepaard gaat met de installatie of montage daarvan door derden. In dat geval zal de wederpartij zorgdragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat de bedoelde derden op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Deze derden dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op locatie van de wederpartij aanwezige en door hen redelijkerwijs gewenste faciliteiten.
 3. 3.     Quality Heating behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit.
 4. 4.     Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. 5.     Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 6. 6.     Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Quality Heating de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 7. 7.     In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Quality Heating mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Quality Heating is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 8. 8.     Indien Quality Heating bij toepassing van de leden 5 tot en met 7 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 8. |  ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. 1.     De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt, ook indien overeengekomen is dat de producten bij of na de levering door derden worden geïnstalleerd of gemonteerd. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Quality Heating. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, mededeling te doen aan Quality Heating.
 2. 2.     Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Quality Heating uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. 3.     Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 4. 4.     Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 13.10 onverlet.

ARTIKEL 9. |  GARANTIE

 1. Op door Quality Heating geleverde vloerverwarmingssystemen, waaronder wordt verstaan een gecombineerde levering van (een) vloerverwarmingsmat(ten), -folie en –kabel(s), rust een levenslange garantie. Deze levenslange garantie geldt uitsluitend onder de volgende voorwaarden van dit lid en het overige van dit artikel:

a)   Het vloerverwarmingssysteem dient bij Quality Heating geregistreerd te zijn binnen 15 dagen na datum van aanschaf daarvan. Registratie moet plaats hebben gevonden door volledige en correcte invulling van het online registratieformulier. Het originele aankoopbewijs, samen met de toegestuurde bevestigingsemail, geldt als garantiebewijs;

b)  Het vloerverwarmingssysteem dient geïnstalleerd te zijn in een door de middels het onder a bedoelde registratieformulier geregistreerde eigenaar, zelf bewoond woonhuis;

c)   Het vloerverwarmingssysteem dient volledig volgens de toepasselijke voorschriften te zijn geïnstalleerd, waarbij in alle gevallen een aardlekschakelaar dient te zijn geïnstalleerd;

d)  De elektrische installatie dient te zijn uitgevoerd door een erkende elektricien volgens de IEE-normering;

e)  De originele vloerafwerking/vloerbedekking dient nog aanwezig en vrij van gebreken te zijn. Indien de vloerafwerking of vloerbedekking is beschadigd, afgedekt, opgetild, verplaatst of zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Quality Heating is gerepareerd, vervalt de garantie;

f)    De eigenaar als bedoeld onder b dient ten tijde van zijn aanspraak op garantie nog steeds woonachtig te zijn op het adres waar de installatie aanwezig is. Woont de eigenaar er niet meer, dan vervalt de levenslange garantie en geldt een garantieperiode van 10 jaar na aankoopdatum, waarbij de voorwaarden onder a t/m e onverkort van toepassing blijven.

 1. Op door Quality Heating geleverde thermostaten rust een garantietermijn van drie jaar na datum van aankoop. Op andere producten dan vloerverwarmingssystemen en thermostaten rust slechts garantie voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Een door Quality Heating, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Quality Heating kunnen doen gelden.
 3. Voorts vervalt verstrekte garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Quality Heating kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Quality Heating en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Quality Heating zijn uitgevoerd. De omstandigheden als bedoeld in artikel 13.6 leiden eveneens tot verval van garantie voor zover dit niet reeds is voorzien in het onderhavige artikel.
 4. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan en sprake blijkt te zijn van een productie- of constructiefout in het product. Uitsluitend dan komen de kosten van onderzoek en reparatie voor rekening van Quality Heating.
 5. 6.     Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Quality Heating worden geretourneerd.
 6. 7.     Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 3, binnen 7 dagen na ontstaan van het gebrek, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Quality Heating, bij gebreke waarvan elke garantieaanspraak ter zake vervalt.

ARTIKEL 10. |  OVERMACHT

 1. 1.     Quality Heating is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. 2.     Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. 3.     Indien Quality Heating bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. 4.     Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. 1.     Quality Heating is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Quality Heating ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. 2.     Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Quality Heating gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. 3.     Voorts is Quality Heating gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. 4.     De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Quality Heating op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. 5.     Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Quality Heating ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. 6.     Indien Quality Heating de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. 1.     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de bezorgkosten van producten voor rekening van de wederpartij.
 2. 2.     Quality Heating is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien doorberekening hiervan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Quality Heating alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.
 3. 3.     Quality Heating is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. In geval van een consumentenkoop zal Quality Heating de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 4. 4.     Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Quality Heating voorgeschreven wijze.
 5. 5.     Quality Heating is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van vooruitbetaling als bedoeld in lid 3.
 6. 6.     In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. 7.     Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 8. 8.     Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. 1.     Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Quality Heating, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8 en 9, is Quality Heating na levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. 2.     Adviezen worden door Quality Heating naar beste inzicht en vermogen verstrekt, echter verbindt Quality Heating zich ter zake adviesverlening uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en nimmer tot een resultaatverbintenis.
 3. 3.     De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door wederpartij verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Quality Heating kan worden toegerekend.
 4. 4.     Fouten in de instructiehandleidingen van Quality Heating worden voorbehouden en kunnen niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Quality Heating.
 5. 5.     De wederpartij/eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of haar/zijn vloerafwerkingen (parket, laminaat, tapijt, pvc, tegels) geschikt is voor de geleverde producten. Voor schade als gevolg van ongeschiktheid van de vloerafwerking draagt Quality Heating geen enkele aansprakelijkheid.
 6. 6.     Quality Heating is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

-      beschadiging of reparaties veroorzaakt c.q. nodig als gevolg van onjuiste installatie van de producten;

-      beschadiging als gevolg van natuurrampen (zoals overstromingen), brand, blikseminslag, ongelukken, corrosieve omgeving of andere omstandigheden die zich buiten de invloedsfeer van Quality Heating begeven;

-      het gebruik van componenten of accessoires die niet toepasbaar of geschikt zijn in combinatie met elektrische vloerverwarmingssystemen;

-      het gebruik van onderdelen die niet geleverd of ontwikkeld zijn door Quality Heating;

-      beschadigingen of reparaties voortkomend uit onjuist of onoordeelkundig gebruik;

-      beschadigingen of reparaties voortkomend uit onderhoud of uitgevoerde service anders dan met voorafgaande schriftelijke instemming van Quality Heating;

-      het niet functioneren van de producten als gevolg van bevroren of gesprongen waterleidingen;

-      beschadigingen van de vloerafwerking van de wederpartij/eindgebruiker.

 1. 7.     Quality Heating is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Quality Heating bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-      de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

-      de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Quality Heating aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Quality Heating toegerekend kunnen worden;

-      redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

 1. 8.     Indien op basis van de omstandigheden van het geval toch aansprakelijkheid van Quality Heating mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Quality Heating betrekking heeft.
 2. 9.     Nimmer zal de aansprakelijkheid van Quality Heating meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Quality Heating daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

10. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Quality Heating bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Quality Heating is gereclameerd.

11. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Quality Heating, zal de wederpartij Quality Heating vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Quality Heating.

12. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 14. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. 1.     Alle door Quality Heating geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. 2.     Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. 3.     Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Quality Heating hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. 4.     De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Quality Heating of door Quality Heating aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Quality Heating is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. 5.     Als de wederpartij, nadat de verkochte zaken door Quality Heating aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Quality Heating behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten, de door hem gevoerde merknamen, verstrekte instructiehandleidingen en afbeeldingen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 16. |  KLACHTEN

 1. 1.     Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijke te worden ingediend bij Quality Heating.
 2. 2.     Bij Quality Heating ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 17. |  SLOTBEPALINGEN

 1. 1.     Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. 2.     Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. 3.     Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Quality Heating aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit. 1. Quality Heating: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Zetter 36, 1521CW te Wormerveer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61219274. 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Quality Heating een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 4. Overeenkomst: iedere tussen Quality Heating en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst (waaronder begrepen kan zijn de overeenkomst als bedoeld in lid 5 van dit artikel), waarmee Quality Heating zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of advisering. 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Quality Heating en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Quality Heating en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door Quality Heating geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Quality Heating op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst. 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Quality Heating aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, vloerverwarmingsmatten, -folie, thermostaten, isolatiemateriaal en relais. 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie. 8. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten. 
ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Quality Heating en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Quality Heating vrijblijvend. 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Quality Heating dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Quality Heating dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Quality Heating, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Quality Heating anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webshop van Quality Heating wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Quality Heating bevestigd.  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Quality Heating niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 4. |  RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per email of door gebruikmaking van het door Quality Heating aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Quality Heating. Zo spoedig mogelijk nadat Quality Heating in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Quality Heating de ontbinding per e-mail bevestigen. 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen.  4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Quality Heating retourneren. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen, is Quality Heating gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen. 5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door Quality Heating is bevestigd. 6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening. 7. Quality Heating zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Quality Heating zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
ARTIKEL 5. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht van ontbinding bij: 1. een koop betreffende: a) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals voor de wederpartij op maat gemaakte vloerverwarmingsfolie; b) de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, zoals in geval dat de producten zijn gemonteerd of geplaatst zonder dat deze zonder beschadiging kunnen worden gedemonteerd of verwijderd. 2. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
ARTIKEL 6. |  TERMIJNEN EN DERDEN 1. Quality Heating spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Quality Heating vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Quality Heating treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Quality Heating schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij zij Quality Heating een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 2. Uitvoerings- en leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Quality Heating alle voor de levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen. 3. Producten worden door Quality Heating niet geïnstalleerd, gemonteerd of geplaatst. Quality Heating kan daartoe derden aan de wederpartij voordragen dan wel deze werkzaamheden uitbesteden aan derden. Quality Heating is onder geen omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van de hier bedoelde derden.
ARTIKEL 7. |  LEVERING VAN PRODUCTEN 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.  2. Partijen kunnen overeenkomen dat de levering van de producten gepaard gaat met de installatie of montage daarvan door derden. In dat geval zal de wederpartij zorgdragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat de bedoelde derden op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Deze derden dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op locatie van de wederpartij aanwezige en door hen redelijkerwijs gewenste faciliteiten.
3. Quality Heating behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit. 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. 5. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.  6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Quality Heating de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.  7. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Quality Heating mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Quality Heating is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten. 8. Indien Quality Heating bij toepassing van de leden 5 tot en met 7 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 8. |  ONDERZOEK EN RECLAMES 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt, ook indien overeengekomen is dat de producten bij of na de levering door derden worden geïnstalleerd of gemonteerd. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Quality Heating. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, mededeling te doen aan Quality Heating. 2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Quality Heating uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort. 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan. 4. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 13.9 onverlet.
ARTIKEL 9. |  GARANTIE
1. Op door Quality Heating geleverde vloerverwarmingssystemen, waaronder wordt verstaan een gecombineerde levering van (een) vloerverwarmingsmat(ten), -folie en –kabel(s), rust een levenslange garantie. Deze levenslange garantie geldt uitsluitend onder de volgende voorwaarden van dit lid en het overige van dit artikel: a) Het vloerverwarmingssysteem dient bij Quality Heating geregistreerd te zijn binnen 15 dagen na datum van aanschaf daarvan. Registratie moet plaats hebben gevonden door volledige en correcte invulling van het online registratieformulier. Het originele aankoopbewijs, samen met de toegestuurde bevestigingsemail, geldt als garantiebewijs; b) Het vloerverwarmingssysteem dient geïnstalleerd te zijn in een door de middels het onder a bedoelde registratieformulier geregistreerde eigenaar, zelf bewoond woonhuis; c) Het vloerverwarmingssysteem dient volledig volgens de toepasselijke voorschriften te zijn geïnstalleerd, waarbij in alle gevallen een aardlekschakelaar dient te zijn geïnstalleerd; d) De elektrische installatie dient te zijn uitgevoerd door een erkende elektricien volgens de IEE-normering; e) De originele vloerafwerking/vloerbedekking dient nog aanwezig en vrij van gebreken te zijn. Indien de vloerafwerking of vloerbedekking is beschadigd, afgedekt, opgetild, verplaatst of zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Quality Heating is gerepareerd, vervalt de garantie; f) De eigenaar als bedoeld onder b dient ten tijde van zijn aanspraak op garantie nog steeds woonachtig te zijn op het adres waar de installatie aanwezig is. Woont de eigenaar er niet meer, dan vervalt de levenslange garantie en geldt een garantieperiode van 10 jaar na aankoopdatum, waarbij de voorwaarden onder a t/m e onverkort van toepassing blijven. 2. Op door Quality Heating geleverde thermostaten rust een garantietermijn van drie jaar na datum van aankoop. Op andere producten dan vloerverwarmingssystemen en thermostaten rust slechts garantie voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen. 3. Een door Quality Heating, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Quality Heating kunnen doen gelden.
4. Voorts vervalt verstrekte garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Quality Heating kan worden t